HAWLE ÁSZF Általános Szerződési Feltételek

1.

Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1

A Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (Hawle Kft; cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-075784; cím: 2000: Szentendre, Dobogókői út 5.; adószám: 10260559-2-13) jelen szerződés rendelkezéseit, mint Szállító; az általa forgalmazott árukra és e körben Szállító és Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.

1.2

Jelen szerződés rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni. 2. Szerződés létrejötte

2.1

Jelen szerződés létrejön, ha Megrendelő írásos (fax vagy e-mail útján, postai úton) vagy szóbeli (Szállító székhelyén) leadott megrendelését Szállító írásban vagy közvetlen raktári eladás esetén a helyszínen szóban visszaigazolja. Utóbbi esetben az írásbeli visszaigazolást a számla helyettesíti.

2.2

Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének („Vételár”) megfizetése a megrendelés és ezzel az ajánlat elfogadásának minősül.

2.3

Ajánlati kötöttség a kiadott árajánlatban feltüntettek szerint; egyéb esetben 15: nap.

2.4

A kiadott ajánlatra való hivatkozás, csak az ajánlati szám megadásával fogadható el. Az ajánlat és a megrendelés eltérő műszaki/mennyiségi tartalma esetén a Szállító fenntartja az ármódosítás jogát!

2.5

Nem raktári áru esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, a további kötelezettségeket a szállítási visszaigazolás tartalmazza (szállítási határidő). 3. Vételár

3.1

Az árukra vonatkozóan megadott vételárak a Szállító székhelyén (2000: Szentendre, Dobogókői út 5.) történő átvételre értendők.

3.2

Szállító árjegyzékeiben, műszaki katalógusában és/vagy egyéb kiadványaiban közölt termékekre-műszaki megoldásokra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát a Szállító mindenkor fenntartja.

3.3

A Szállító a vételárat csak külső körülmények megváltozása esetén és csak indokoltan módosíthatja egyoldalúan. Legalább 5% mértékű árváltoztatás esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy Szállítóval szemben kártérítési igénye lenne. 4. Teljesítés helye, ideje és módja

4.1

Egyéb megállapodás és kötelezettség hiányában a megrendelés teljesítési helye Szállító központi raktára (2000: Szentendre, Dobogókői út 5.)

4.2

Szállító az árut a szállítási határidő betartásával a visszaigazoltak szerint a Megrendelőnek összeállítja és átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik. Szállító elő-, és részszállításra jogosult. A szállítási időpontok csak írásbeli megállapodás esetén kötelezik a Szállítót.

4.3

Az áru elszállításáról felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles gondoskodni. A teljesítés ideje az áru átvételének időpontja.

4.4

Áru átadása kizárólag a nyitvatartási időn belül (Hétfőtől - Csütörtökig 7:30: - 15:30, Pénteken 7:30-12:00) lehetséges.

4.6

Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét nem vagy csak részben veszi át, úgy Szállító a következő módon jár el: 4.

6.1

Amennyiben a vételár megfizetésre került a rendelést a Szállító 15: naptári napig „idegen áruként” tárolja, az áru állagát, minőségét megőrzi. Ezt követően a tárolási díjat számol fel: a tárolási díj mértéke havonta az át nem vett ár rendelés szerinti (számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja. Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30: napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni és az árut visszavenni és 3. személy részére értékesíteni. 4.

6.2

Amennyiben a fizetési mód banki átutalás és a vételár még nem vagy csak részben került megfizetésre a Szállító a megállapodott teljesítési határidő meghaladó 10: naptári nap elteltével fenntartja a közbenső értékesítés jogát és egyoldalúan módosíthatja a szállítási határidőt. 4.7. A Szállító a szállítás és csomagolás tartozékairól, így göngyölegekről nyilvántartást vezet. Az termékek EURO-raklapon, vaskalodában, kartondobozban magasító, gitterbox stb. kerülnek átadásra. A szállító a göngyölegekről számlát állít ki. Amennyiben a göngyölegeket a Megrendelő a szabványnak és minőségileg megfelelően visszaszolgáltat, úgy a göngyölegek értéke jóváírásra kerülnek. 5. Mennyiségi és minőségi átvétel

5.1

A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítési hely.

5.2

Megrendelő az áru átvételének megtagadására illetve visszaküldésére a Szállító hibás teljesítése esetén jogosult.

5.3

Mennyiségi kifogás esetén Megrendelő az átadás napjától számított két napon belül. Minőségi kifogás esetén a Szállító vizsgálja a kifogás jogosságát és elfogadás esetén saját a hibás árut cseréli, vagy javítja. 6. Minőség, szavatosság, jótállás

6.1

A Hawle Kft. a Hawle logóval ellátott termékeire a garancialevél alapján ivóvíz alkalmazás esetén 10: év, szennyvizes alkalmazás esetén 5: év gyártói garanciát vállal. Egyéb a kereskedelmi- ill. a cégcsoporthoz tartozó egyéb gyárak termékekre (ÖzKan termékek, KVT tömlőszelep, Valman csőkötések) a gyártó által adott garancia, egyéb esetben az érvényes jogszabályokban előírtak az érvényesek.

6.2

Szállító szavatolja, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra mindenkor alkalmasak és kimagasló minőségűek. Megfelelnek a hazai és EU szabályozásnak.

6.3

Minőségi kifogás esetén a Szállító vizsgálja a kifogás jogosságát és elfogadás esetén saját költségére a hibás árut cseréli, vagy javítja. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

6.4

Értékcsökkent / leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. 7. Fizetési feltételek

7.1

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a fizetési feltételeket saját hatáskörben egyedileg állapítsa meg melyet a megrendelőnek adott ajánlatokon és rendelés visszaigazolásokon feltüntet.

7.2

A vételárat a Megrendelő készpénzzel, előre utalással vagy utólagos átutalás útján a számlán megadott határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

7.3

Megrendelő jelen szerződéstől - erre vonatkozó kikötés esetén - a megrendelés visszaigazolását követő elállása esetén bánatpénz (Ptk. 319. § (2) bek.) fizetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 5: %-ának megfelelő összeg. 8. Fizetési késedelem

8.1

Megrendelő fizetési késedelme esetén a számlán szereplő fizetési határnapot követő naptól a Vételár teljes összegének megfizetéséig terjedő időre késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

8.2

Szállító Megrendelő részletfizetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.

8.3

Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító az általa korábban keretjelleggel megadott fizetési határidők, kedvezmények egyoldalú módosítására is jogosult. E jog a Szállítót megilleti, amennyiben a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított.

8.4

Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti.

8.5

Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 15: napon belül Szállító felé a számlával, a számlán szereplő áru ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Szállító követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül.
 
9.
 
Visszavétel / Idegen anyag
 
9.1.
 
A Szállító legfeljebb a számla keltétől számított 30: napon belül vesz vissza terméket. Termékvisszavétel csak a Megrendelő írásos igénye és a Szállító pozitív elbírálása után lehetséges. Visszavétel feltétele, hogy a termék nem került beépítésre, sérülésmentes, eredeti és bontatlan csomagolású, gyári állapotú.
 
9.2.
 
A Szállító visszavételkor jogosult a visszavételre kerülő anyagok után adminisztrációs költséget felszámítására, mely a termék eredeti vételárának 20%, e költség a Szállító által kiállított helyesbítő számla összegéből kerül levonásra.
 
9.3.
 
A Szállító a visszavételre kerülő anyagokról idegen számlát nem fogad be, a Szállító helyesbítő számlát állít ki az eredeti megrendelő részére.
 
9.4.
 
A Szállító „idegen anyagot” kizárólag a 4. 6.1 pont szerint és értelmében tárol.
 
10.
 
Vis maior Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.
 
11.
 
Jogok átruházása Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik személyre csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetén ruházhatják át.
 
12.
 
Alkalmazandó jog, jogviták 12.1Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől - Csütörtökig: 7:30 -15:30
Pénteken: 7:30 - 12:00

Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.

Cím: 2000 Szentendre, Dobogóköi út 5. 
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 82

Telefon: (26) 501-501 Fax: (26) 501-502 
E-mail: info@hawle.hu

Hawle h8 tűzcsap információk

hawle h8hazai termék

 

Szerviz igény
1000 karakter
1000 karakter
A szerviz igény bejelentésével elfogadom, hogy a termék hibájának megállapításához a Hawle Kft. a terméket teljes körűen átvizsgálja. Az átvizsgálás díja nem garanciális hiba esetén a megrendelő felé kiszámlázásra kerül. Amennyiben az átvizsgálás után feltárt meghibásodásnak javítását a Hawle Kft. végzi, akkor az átvizsgálás díját cégünk nem számolja fel. Garanciális hiba esetén mind az átvizsgálás, mind a javítás költsége a Hawle Kft.-t terheli.